FONETIKA ENGLESKOG JEZIKA

KONAČNE OCJENE

Rezultati popravnih kolokvijuma - istaknuti crvenom bojom

Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Vježbe, audio

Rezultati testa iz transkripcije

..........................................................

Skripta (prof. dr Igor Lakić)

Materijal - knjige sa vježbanjima (za dodatni rad)

Dodatna fonetska čitanka

CD za prvi semestar  SIFRA:   2012    (za dodatni rad)

Predavanje - UVODNO PREDAVANJE

Predavanje - FONETIKA, GOVORNI ORGANI, METODE I TEHNIKE NASTAVE I UČENJA IZGOVORA

Predavanje - FONEMA, ALOFON, DISTRIBUCIJA, DISTINKTIVNA OBILJEŽJA

(dodatak)

Predavanje - ARTIKULACIONA OBILJEŽJA

(dodatak)

Predavanje - PLOZIVI (Napomena: Stranice 5-7 i prateće audio snimke imate u knjizi (Hancock))

Predavanje - FRIKATIVI (Napomena: Stranice 5-8 i prateće audio snimke imate u knjizi (Hancock))

Predavanje - AFRIKATE, NAZALI, LATERALI, KONTINUANTI (Napomena: Vjezbe i audio snimci su u knjizi (Hancock))

Ispitna pitanja (Napomena: Pitanja 1-22 biće korišćena i za II kolokvijum. Studenti koji polože oba kolokvijuma, biće oslobođeni teorije na završnom ispitu u januaru.)

Probni test  (struktura testa: 1. transkripcija rečenice iz čitanke; 2. opis suglasnika iz rečenice; 3. kratka teorijska pitanja (spisak je dat gore); 4. transkripcija riječi na koje je skrenuta pažnja na posljednja tri predavanja (u prezentacijama))

Predavanje - VOKALI, MONOFTONZI; Razlika između američkog i britanskog izgovora (Napomena: Vježbe i audio snimci su u knjizi (Hancock)

Predavanje - VOKALI, DIFTONZI I TRIFTONZI; Homofoni 


Ispitna pitanja - vokali

Probni test - vokali
FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA

Konačni rezultati

Rezultati nakon prvog junskog roka. RASPORED POLAGANJA ZA POPRAVNI ROK (subota, 17.6, sala 123): u 10h studenti sa neparnim brojem indeksa; u 11h studenti sa parnim brojem indeksa.

Rezultati popravnih kolokvijuma

Pregled radova prije usmenog ispita. RASPORED POLAGANJA (subota, 3.6, sala 123): U 10h studenti s neparnim brojem indeksa; u 11.30 studenti sa parnim brojem indeksa.

Rezultati drugog kolokvijuma 

Popravni kolokvijumi (oba) obaviće se u petak, 26.5, u terminu predavanja.

Rezultati kolokvijuma - pregled radova na časovima predavanja (dio B) i vježbi (dio A)

Prvi kolokvijum iz Fonologije održaće se prema sljedećem rasporedu:  studenti koji ponovo polažu predmet - utorak, 18. april u 10.00 (amf); grupe A, B, C - petak, 21. april u 10.00 (amf).

Rezultati testa

Test iz Fonologije engleskog jezika održaće se prema sljedećem rasporedu: Grupa A i C - utorak, 21.3. u 10:00 (amfiteatar);  Grupa B i studenti koji ponovo polažu predmet - petak, 24.3. u 10:00 (amfiteatar).


Pronunciation poem

Predavanje 1

Predavanje 2

Predavanje 3

Predavanje 4

Predavanje 5

Predavanje 6 - test

Predavanje 7

Predavanje 8

Predavanje 9

Teorijska ispitna pitanja za prvi kolokvijum

Predavanje 10 - prvi kolokvijum

Predavanje 11

Predavanje 12

Pitanja za 2. kolokvijum

Predavanje 13 - drugi kolokvijum

Predavanje 14 - popravni kolokvijumi

...................

 Fonetska čitanka (za dodatna vježbanja)


  

Make a free website with Yola